"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/10/2023 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Đăng từ Công báo số 19+20 đến Công báo số 21+22 năm 2023) 25/10/2023
12/10/2023 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Đăng từ Công báo số 19+20 đến Công báo số 21+22 năm 2023) 25/10/2023
29/09/2023 Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nân dân tỉnh Quy định danh mục, thời gian tính hao mònvà tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. 10/10/2023
30/08/2023 Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp Quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thái Bình 12/09/2023
21/08/2023 Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình. 01/09/2023
28/07/2023 Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Thái Bình. 15/08/2023
20/07/2023 Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/08/2023
05/07/2023 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/07/2023
29/05/2023 Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/06/2023
11/05/2023 Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 23/05/2023
18/04/2023 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 05/05/2023
14/04/2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thái Bình. 01/05/2023
15/03/2023 Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/04/2023
08/03/2023 Quyết định số 456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về thời gian và phân công thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 08/03/2023
19/01/2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thái Bình. 01/02/2023
19/01/2023 Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 29/01/2023
16/01/2023 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. 16/01/2023
16/01/2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 27/01/2023
03/01/2023 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026. 16/01/2023
30/12/2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/01/2022
12/12/2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh. 01/01/2023
02/12/2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 02/12/2022
22/11/2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 07/12/2022
08/11/2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 20/11/2022
31/10/2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình. 10/11/2022
22/08/2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 01/09/2022
22/08/2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 01/09/2022
01/08/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/08/2022
01/08/2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa; việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 12/08/2022
29/07/2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế. 10/08/2022