"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20/09/2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Điểm c và sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 10 của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 05/10/2019
30/08/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, quy trình xét công nhận làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/09/2019
30/08/2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình. 01/10/2019
23/08/2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 10/09/2019
23/08/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/09/2019
13/08/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/09/2019
06/08/2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/08/2019
01/08/2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 25/08/2019
17/07/2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/08/2019
15/07/2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. 01/08/2019
28/06/2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. 15/07/2019
17/06/2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. 01/07/2019
11/06/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/07/2019
05/06/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/06/2019
13/05/2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình. 24/05/2019
06/05/2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá đối với dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/05/2019
04/05/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/05/2019
27/03/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/04/2019
28/12/2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 16/01/2019
21/12/2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. 01/01/2019
20/12/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/01/2019
09/11/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 25/11/2018
08/11/2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/11/2018
08/11/2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 20/11/2018
24/09/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 04/10/2019
21/09/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 10/10/2018
21/09/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 10/10/2018
27/08/2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhântrong công tác quản lý hoạt động điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 10/09/2018
23/08/2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnhThái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 07/09/2018
27/07/2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/08/2018