"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/09/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 25/09/2020
31/08/2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghịthành lập Văn phòng công chứng, thay đổi trụ sởVăn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/09/2020
26/08/2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/09/2020
20/08/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình. 03/09/2020
30/06/2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/07/2020
29/06/2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. 10/07/2020
15/06/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 25/06/2020
02/06/2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến côngtrên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/06/2020
01/06/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. 15/06/2020
27/05/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bố trí số lượng cán bộ, công chức xã,phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/07/2020
08/05/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/05/2020
08/05/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý công chức xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 01/06/2020
13/04/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bảnchứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 24/04/2020
20/03/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởngtrên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/04/2020
14/02/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020. 25/02/2020
20/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Đăng từ Công báo số 01+ 02 đến Công báo số 03+04) 28/01/2020
20/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Đăng từ Công báo số 01+ 02 đến Công báo số 03+04) 28/01/2020
17/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/02/2020
31/12/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Đăng từ Công báo số 09+10 đến 13+14)
31/12/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Đăng từ Công báo số 09+10 đến 13+14) 01/01/2020
31/12/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Đăng từ Công báo số 09+10 đến 13+14) 01/01/2020
24/12/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 tại Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
06/12/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
13/11/2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành
20/09/2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Điểm c và sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 10 của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 05/10/2019
30/08/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, quy trình xét công nhận làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/09/2019
30/08/2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình. 01/10/2019
23/08/2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 10/09/2019
23/08/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/09/2019
13/08/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/09/2019