"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/05/2024 Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình. 07/06/2024
24/05/2024 Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình. 07/06/2024
24/05/2024 Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình. 07/06/2024
24/05/2024 Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình. 07/06/2024
24/05/2024 Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình. 07/06/2024
24/05/2024 Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình. 07/06/2024
24/05/2024 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình. 07/06/2024
24/05/2024 Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình. 07/06/2024
18/05/2024 Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 30/05/2024
15/05/2024 Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá nước sạch tối đa 05 năm (giai đoạn 2024-2028) trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 25/05/2024
14/05/2024 Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 24/05/2024
14/05/2024 Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình. 30/05/2024
17/04/2024 Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 29/04/2024
17/04/2024 Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 – 2035. 17/04/2024
09/04/2024 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/04/2024
11/03/2024 Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và bảo đảm an toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình và Cổng thông tin điện tử thành phần. 25/03/2024
06/02/2024 Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 20/02/2024
05/02/2024 Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Thái Bình. 20/02/2024
02/02/2024 Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 15/02/2024
20/12/2023 Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 31/12/2023
15/12/2023 Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Phân cấp, phân công Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 01/01/2024
12/12/2023 Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy định đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 05/01/2024
31/10/2023 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 15/11/2023
23/10/2023 Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/11/2023
23/10/2023 Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 10/11/2023
23/10/2023 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/11/2023
23/10/2023 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành;Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 10/11/2023
20/10/2023 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/11/2023
12/10/2023 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Đăng từ Công báo số 19+20 đến Công báo số 21+22 năm 2023) 25/10/2023
12/10/2023 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Đăng từ Công báo số 19+20 đến Công báo số 21+22 năm 2023) 25/10/2023