"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
31/12/2019 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 31/12/2019
31/12/2019 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 31/12/2019
31/12/2019 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 31/12/2019
31/12/2019 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ chi tiết nguồn vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 31/12/2019
31/12/2019 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020. 31/12/2019
31/12/2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Đăng từ Công báo số 25+26 đến Công báo số 29+30) 01/01/2020
31/12/2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Đăng từ Công báo số 25+26 đến Công báo số 29+30) 01/01/2020
31/12/2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Đăng từ Công báo số 25+26 đến Công báo số 29+30) 01/01/2020
13/12/2019 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019 - 2021. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công và phân bổ vốn bổ sung năm 2019. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp quy hoạch năm 2020. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong cácđơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2019. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2020. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố; giải thể thôn; đổi tên tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạ tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn. 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường quy hoạch số 2 khu đô thị Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, đoạn từ Quảng trường Thái Bình (đường quy hoạch số 7) đến doanh trại Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đường quy hoạch số 5). 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 57A/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nhất trí về chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà thương mại khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình (khu B). 13/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điểm 4.5, Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020. 24/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020. 24/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020. (Đăng từ Công báo số 19+20 đến Công báo số 21+22) 24/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020. (Đăng từ Công báo số 19+20 đến Công báo số 21+22) 24/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 24/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020. 24/12/2019
13/12/2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2008 và phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 24/12/2019