"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20/09/2023 Nghị quyết 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 20/09/2023
20/09/2023 Nghị quyết 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương. 20/09/2023
20/09/2023 Nghị quyết 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xử lý cấp bách tuyến đê I xã Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 20/09/2023
20/09/2023 Nghị quyết 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo việc làm cho người khuyết tật tại Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình. 20/09/2023
20/09/2023 Nghị quyết 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thống nhất chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. 20/09/2023
20/09/2023 Nghị quyết 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023. 20/09/2023
20/09/2023 Nghị quyết 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/09/2023
20/09/2023 Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ lưu học sinh tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, thuộc diện đào tạo theo thỏa thuận hợp tác với tỉnh Thái Bình. 20/09/2023
20/09/2023 Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2023-2024. 20/09/2023
20/09/2023 Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng thực hiện tại tỉnh Thái Bình. 20/09/2023
12/07/2023 Nghị quyết 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thưởng cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019 – 2022. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn sửa chữa lớn tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đợt 2). 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ bổ sung kế hoạch vốn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2023 (đợt 2). 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 3059/QĐ-UB ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2025. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 4 Quy định nguyên tắc tiêu chí,định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định định mức lập dự toán kinh phí, định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và một số định mức chi hoạt động thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, đơn vị tính và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhânthực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc toàn trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi điểm 1.2 khoản 1 mục IV Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình và bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 12/07/2023
12/07/2023 Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 12/07/2023
09/06/2023 Nghị quyết 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025. 09/06/2023
09/06/2023 Nghị quyết 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Thái Bình. 09/06/2023