"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/05/2024 Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025. 27/05/2024
15/05/2024 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. 27/05/2024
15/05/2024 Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 27/05/2024
15/05/2024 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 15/05/2024
15/05/2024 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn đề nghị bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 15/05/2024
15/05/2024 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 15/05/2024
15/05/2024 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 15/05/2024
15/05/2024 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 15/05/2024
15/05/2024 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 15/05/2024
15/05/2024 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025 . 15/05/2024
15/05/2024 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024. 15/05/2024
15/05/2024 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/05/2024
17/04/2024 Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 29/04/2024
17/04/2024 Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển của tỉnh Thái Bình. 29/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thống nhất chủ trương về việc không tiếp tục thực hiện hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 tỉnh Thái Bình. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công an các xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, Nhà điều trị khoa Nhi và khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Khoa hồi sức cấp cứu, Khu kỹ thuật (chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, xét nghiệm, khu phòng mổ) Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà học và phục vụ học tập, các hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Hưng Nhân. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nạo vét và kè chống sạt lở bờ kênh Hoàng Á Huy, huyện Đông Hưng. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.464 đoạn từ nút giao đường ven biển đến đường ĐT.465; đoạn tuyến nhánh từ nút giao với đường ĐH.34 đến trường Trung học phổ thông Đông Tiền Hải, huyện Tiền Hải. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 10/04/2024
10/04/2024 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân tỉnh, tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 10/04/2024