"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/08/2020 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 24/08/2020
24/08/2020 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 24/08/2020
24/08/2020 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 24/08/2020
24/08/2020 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách đê tả Trà Lý đoạn từ K2+900 đến K6+600 và kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên đoạn từ K2+165 đến K2+650, huyện Hưng Hà. 24/08/2020
24/08/2020 Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình. 04/09/2020
24/08/2020 Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020. 04/09/2020
17/08/2020 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Phụ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 04/08/2020
17/08/2020 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Phụ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 04/08/2020
17/08/2020 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Phụ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 04/08/2020
17/08/2020 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Phụ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 04/08/2020
14/08/2020 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 13/08/2020
10/08/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 25/08/2020
10/08/2020 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020. 21/08/2020
10/08/2020 Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020. 21/08/2020
10/08/2020 Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình. 04/09/2020
10/08/2020 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 10/08/2020
10/08/2020 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 10/08/2020
10/08/2020 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà khám bệnh và điều trị Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng. 10/08/2020
10/08/2020 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Bất động sản Nam Phương Thái Bình tại phường Trần Hưng Đạo,thành phố Thái Bình. 10/08/2020
10/08/2020 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu bến cảng Ba Lạt (vùng đất cảng) tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải. 10/08/2020
10/08/2020 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Cồn Vành – Cồn Thủ, huyện Tiền Hải. 10/08/2020
05/08/2020 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiến Xương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 28/07/2020
27/07/2020 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 15/07/2020
23/07/2020 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiền Hải khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 16/07/2020
21/07/2020 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 15/07/2020
21/07/2020 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 15/07/2020
21/07/2020 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 15/07/2020
21/07/2020 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiền Hải khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 16/07/2020
11/07/2020 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy. 11/07/2020
11/07/2020 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy. 11/07/2020