"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
16/09/2019 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 16/09/2019
16/09/2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 16/09/2019
16/09/2019 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình (Công trình khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu). 16/09/2019
16/09/2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.455 (đường 216 cũ) đoạn từ xã Quỳnh Nguyên đến xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ. 16/09/2019
16/09/2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ cầu sông Hóa đến Quốc lộ 37. 16/09/2019
16/09/2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hầm ngầm Trung tâm Sở Chỉ huy (mật danh SCH-TB/2019) thuộc Sở Chỉ huy cơ bản trong Khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình (văn bản Mật). 16/09/2019
16/09/2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 16/09/2019
16/09/2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 tại số thứ tự 03 Biểu số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 16/09/2019
16/09/2019 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thu về ngân sách cấp tỉnh số tiền thu phát sinh từ nguồn thu tiền sử dụng đất phần ngân sách xã Thụy Hà được hưởng từ Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 16/09/2019
16/09/2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 tại số thứ tự 02 và 05 Mục II Phần B Biểu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 16/09/2019
16/09/2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. 16/09/2019
16/09/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số luợng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình. 16/09/2019
02/08/2019 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Kiến Xương khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 02/08/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đát để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019. 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúađể thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019. 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng và một số chế độ, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Thái Bình. 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi thu hút, sử dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình. 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc ngưng hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo. 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách một số tuyến kè sạt lở và cứng hóa mặt đê tại những điểm xung yếu thuộc tuyến đê hữu Trà Lý đoạn qua thành phố Thái Bình. 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nối thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phân khu số 01). 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc nhất trí chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nối thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phân khu số 03). 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc nhất trí chủ trương Đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nối thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phân khu số 04). 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nối thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phân khu số 05). 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thành lập thôn Cộng Đồng thuộc xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 12/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 12/07/2019
11/07/2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 11/07/2019
11/07/2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 2021. 11/07/2019
11/07/2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 11/07/2019