Giới thiệu

26/09/2018

GIỚI THIỆU CHUNG

Công báo do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xuất bản là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xuất bản. Công báoThái Bình có chức năng công bố các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có giá trị pháp lý khác do các cơ quan Nhà nước của tỉnh Thái Bình ban hành.

Các văn bản đăng trên Công báo Thái Bình có giá trị như bản gốc và được sử dụng trong mọi quan hệ, giao dịch chính thức. Công báo được xuất bản dưới hình thức Công báo in và Công báo điện tử theo quy định của Chính phủ.

Công báo đóng vai trò rất quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật cho mọi đối tượng và thực hiện các cam kết quốc tế mà Nhà nước Việt Nam đã ký kết, tham gia trong quá trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hóa chính sách pháp luật của Nhà nước.

 - Nội dung các văn bản đăng Công báo Thái Bình bao gồm:

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

+ Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Một số văn bản khác do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Kế hoạch xuất bản:

Công báo Thái Bình xuất bản  vào ngày 01 và 15 hàng tháng.

-  Phương thức phát hành Công báo:

+ Phòng Công báo - Tin học cấp Công báo miễn phí theo danh sách trong Quyết định cấp Công báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

+ Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu mua Công báo liên hệ tại phòng Công báo - Tin học, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

 Địa chỉ liên hệ:

Phòng Công báo - Tin học, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình,

Số 76, đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

 Điện thoại: 02273.735.379

 Fax: (02273) 731.513

 Website: http://congbao.thaibinh.gov.vn

 Email: ttcongbao@thaibinh.gov.vn.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO