"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
30/12/2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/01/2022
28/12/2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/01/2022
28/12/2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp, phân công Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/01/2022
06/12/2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. 20/12/2021
02/11/2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 13/11/2021
19/10/2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 01/11/2021
15/10/2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 26/10/2021
06/10/2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026. 20/10/2021
31/08/2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/09/2021
23/08/2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục (chủng loại, số lượng) cho trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình. 05/09/2021
06/08/2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
03/08/2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu số của cơ sở dữ liệu tỉnh Thái Bình.
07/07/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho các mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/07/2021
30/06/2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025. 15/07/2021
22/04/2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 02/05/2021
19/04/2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phân cấp quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 30/04/2021
09/04/2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi và phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/04/2021
02/04/2021 Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/04/2021
29/03/2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/04/2021