"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
06/08/2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
06/08/2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình. 20/08/2021
03/08/2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu số của cơ sở dữ liệu tỉnh Thái Bình.
07/07/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho các mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/07/2021
30/06/2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025. 15/07/2021
22/04/2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 02/05/2021
19/04/2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phân cấp quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 30/04/2021
09/04/2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi và phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/04/2021
02/04/2021 Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/04/2021
29/03/2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/04/2021
15/03/2021 Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 25/03/2021
05/01/2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnhQuy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/02/2021
31/12/2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Đăng từ Công báo số 01+ 02 đến Công báo số 03+04) 01/01/2021
31/12/2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Đăng từ Công báo số 01+ 02 đến Công báo số 03+04) 01/01/2021
21/12/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/01/2021
07/12/2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình. 16/12/2020
28/11/2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình 09/12/2020
14/09/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 25/09/2020
31/08/2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghịthành lập Văn phòng công chứng, thay đổi trụ sởVăn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/09/2020