"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
22/08/2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 01/09/2022
22/08/2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 01/09/2022
01/08/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/08/2022
01/08/2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa; việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 12/08/2022
29/07/2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế. 10/08/2022
29/07/2022 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế. 10/08/2022
04/07/2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20/07/2022
01/07/2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 05/07/2022
17/06/2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi Hệ số điều chỉnh giá đất một số vị trí tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 27/06/2022
17/06/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình 27/06/2022
28/04/2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 16/05/2022
25/04/2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình. 10/05/2022
25/04/2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình. 10/05/2022
25/04/2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình. 10/05/2022
28/02/2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. 10/03/2022
18/02/2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 01/03/2022
18/02/2022 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 01/03/2022
18/02/2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Đăng từ Công báo số 11+12 đến Công báo số 13+14) 01/03/2022
18/02/2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Đăng từ Công báo số 11+12 đến Công báo số 13+14) 01/03/2022
07/01/2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 20/01/2022
30/12/2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/01/2022
28/12/2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/01/2022
28/12/2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp, phân công Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/01/2022
06/12/2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. 20/12/2021
02/11/2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 13/11/2021
19/10/2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 01/11/2021
15/10/2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 26/10/2021
06/10/2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026. 20/10/2021
31/08/2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/09/2021
23/08/2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục (chủng loại, số lượng) cho trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình. 05/09/2021