"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/08/2022 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 24/08/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn từ nguồn sửa chữa lớn tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thống nhất đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) và đồng thuận giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình làm Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện Dự án. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Công trình đường vào phục vụ dự án và giải phóng mặt bằng khu đất để thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp kè bãi lở xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nạo vét, kè bờ kênh Bồng Tiên, huyện Vũ Thư. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà học và phục vụ học tập, các hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà học và phục vụ học tập, các hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đặt tên, điều chỉnh độ dài đường, phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đặt tên, điều chỉnh độ dài đường, phố trên địa bàn thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025. 24/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông. 24/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình và mục 2 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 24/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. 24/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình. 24/07/2022
12/07/2022 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 12/07/2022
12/07/2022 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 12/07/2022
29/04/2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tiền Hải 2, huyện Tiền Hải 29/04/2022
29/04/2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 29/04/2022
29/04/2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thái Thượng, huyện Thái Thụy. 29/04/2022
29/04/2022 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu bến cảng Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 29/04/2022
29/04/2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh; trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bànthành phố Thái Bình để phát triển đô thị. 29/04/2022
29/04/2022 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hộivì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022. 29/04/2022
29/04/2022 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 29/04/2022
29/04/2022 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi Cồn Vành, đoạn từ thành phố Thái Bình đến Quốc lộ 37B. 29/04/2022