"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/12/2021 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025. 01/01/2022
10/12/2021 Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương tỉnh Thái Bình. 01/01/2022
10/12/2021 Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025. 21/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025. 21/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 21/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộcphạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/01/2022
10/12/2021 Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù đối với các nghệ sĩ và nghệ nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/01/2022
10/12/2021 Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 21/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường từ đường tỉnh 454 (chân cầu Tịnh Xuyên) đi Khu di tích lịch sử Hành cung Lỗ Giang và Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, huyện Hưng Hà (giai đoạn 1). 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà nội trú khoa Nội tổng hợp, Ngoại chấn thương và 3 chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, huyện Hưng Hà. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc không tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Bình. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Thái Bình. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2022. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2022. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. 10/12/2021
10/12/2021 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình. 10/12/2021
10/11/2021 Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020 10/11/2021
11/10/2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021. 11/10/2021
11/10/2021 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm giám sát điều hành Đô thị thông minh và xây dựng phần mềm nền tảng Đô thị thông minh (SCP) tỉnh Thái Bình. 11/10/2021