"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
26/07/2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Bình về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2010. 26/07/2011
26/07/2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Bình về việc điều chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2011 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố. 26/07/2011
26/07/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Bình về việc ban hành Nội quy kỳ họp, Quy chế hoạt động của đại biểu, Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND thành phố Thái Bình khóa XIX nhiệm kỳ 2011-2016. 26/07/2011
25/07/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 25/07/2011
25/07/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy Quyết toán ngân sách năm 2010 điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách năm 2011. 25/07/2011
25/07/2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy Ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện Thái Thụy. 25/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà về đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng. 22/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kiến Xương về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010. 22/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kiến Xương về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011. 22/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kiến Xương về việc ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Kiến Xương khóa XVIII - nhiệm kỳ 2011-2016. 22/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hưng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010. 22/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hưng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 và phân bổ số bổ sung ngân sách cấp huyện 2011. 22/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hưng về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện và nội quy kỳ họp HĐND huyện, khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016. 22/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Phụ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2011. 22/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Phụ về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2010. 22/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Phụ về việc phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách năm 2011. 22/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Phụ ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016. 22/07/2011
22/07/2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Phụ về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016. 22/07/2011
15/07/2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà về đầu tư xây dựng tuyến đường trục huyện (tuyến từ Thị trấn Hưng Nhân đến Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà). 15/07/2011
15/07/2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà về đổi tên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT được mang tên các danh nhân lịch sử văn hóa, cách mạng. 15/07/2011
15/07/2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Hưng Hà giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 15/07/2011
15/07/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà về việc Ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện Hưng Hà khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011-2016). 15/07/2011
15/07/2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010 15/07/2011
15/07/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2011. 15/07/2011
15/07/2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà về hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. 15/07/2011
24/12/2010 Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Thái Bình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015). 24/12/2010
24/12/2010 Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Thái Bình về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 24/12/2010