"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/11/2021 Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020 10/11/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2019. 14/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư và cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Thái Bình, giai đoạn 2021-2025. 14/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc không tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nhất trí chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình (Khu A). 14/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 14/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 14/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. 14/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình. 25/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 25/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 25/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025. 01/01/2022
14/07/2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 – 2025. 25/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 – 2025. 25/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định mức chuẩn giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 15/07/2021
14/07/2021 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2021 – 2022. 25/07/2021
30/06/2021 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 30/06/2021
24/06/2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa tỉnh XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 24/06/2021
24/06/2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 24/06/2021
24/06/2021 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban và Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 24/06/2021
24/06/2021 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 24/06/2021
24/06/2021 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 24/06/2021
24/06/2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 24/06/2021
24/06/2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 24/06/2021
24/06/2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 24/06/2021
24/06/2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 24/06/2021
24/06/2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 24/06/2021
24/06/2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 24/06/2021
14/05/2021 Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 25/05/2021
14/05/2021 Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình. 25/05/2021
14/05/2021 Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021. 25/05/2021