Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình.
Tải văn bản về Tải văn bản