Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Bộ đơn giá bồi thường cây trồng và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Tải văn bản về Tải văn bản