Thứ 3, ngày 30/06/2015 
 
 
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Ngày 23 tháng 3  năm 2015

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
29/01/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 3
02/02/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 20
05/03/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình. 33
27/01/2015 Quyết định số 209/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Bình. 47
06/03/2015 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016. 55
06/03/2015 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016. 56
06/03/2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016 57
06/03/2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016 58
06/03/2015 Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016. 59
06/03/2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016. 60
12/03/2015 Quyết định số 492/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2014 hết hiệu lực thi hành. 61

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513