Thứ 2, ngày 30/05/2016 
 
 
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Ngày 29 tháng 1  năm 2016

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
09/12/2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016. 3
09/12/2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục năm 2016. 73
09/12/2015 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc đặt tên phố tại phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình. 74
09/12/2015 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sách hỗ trợ năm 2016. 76
09/12/2015 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 95
31/12/2015 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 103
31/12/2015 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 104
31/12/2015 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 105
31/12/2015 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 106
31/12/2015 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 108
31/12/2015 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 109
31/12/2015 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 110
31/12/2015 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 111
31/12/2015 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 112
31/12/2015 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 113
31/12/2015 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 114

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513