Thứ 4, ngày 19/12/2018 
 
 
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Ngày 29 tháng 12  năm 2017

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
10/08/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh... 3
11/08/2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 5
11/08/2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 9
11/08/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 12
16/08/2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 19
13/09/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh... 30
15/09/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp. 54
15/09/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ... 56
12/10/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 65
18/10/2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 68
13/11/2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp. 70
29/11/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 72
12/12/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 73
14/12/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình. 75
20/12/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện giai đoạn 2018-2020. 87
20/12/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chứclàm việc tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 90
20/12/2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn 92
20/12/2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình 95
29/12/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 98

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513