Thứ 3, ngày 23/09/2014 
 
 
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Ngày 5 tháng 8  năm 2014

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
10/07/2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sách hỗ trợ năm 2015. 3
10/07/2014 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2014. 23
10/07/2014 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt quy định tạm thời mức thu phí điều trị cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong các cơ sở y tế công lập tại tỉnh Thái Bình. 28
10/07/2014 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc đặt tên một số đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thái Bình. 30
10/07/2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 33
10/07/2014 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 34
10/07/2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 35
30/06/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 36
30/06/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 41
22/07/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp.... 58

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513